Židovská liberální unie v České republice sdružuje

občany hlásící se k židovskému vyznání,

národnosti nebo původu.

 

 

v duchu židovských tradic zajišťuje náboženský, kulturní a společenský život svých členů

a jejich sociální potřeby. Podporuje vzdělávání svých členů v židovských tradicích

a pečuje o kulturní a náboženské památky (synagogy, hřbitovy, muzea, památníky apod.).

 

 

aktivně brání židovskou pospolitost jako celek, i její jednotlivé příslušníky, proti všem projevům antisemitismu, rasismu, xenofobie, fašismu, nacismu, proti jakékoliv diskriminaci

a chrání památku jejich obětí.

 

 

byla registrována přípravným výborem na MV ČR dne 27. dubna 2000 a ustavena na prvním členském shromáždění dne 28. května 2000 v sídle Rádia Svobodná Evropa v Praze. Od roku 2002 je členem World Union for Progressive Judaism (WUPJ) a přidruženým členem Federace židovských obcí v České republice.

 

 

PLÁN AKCÍ

 

od ledna do května 2020

 

 

Pondělí 10. února od 18 hodin,

Maiselova 18, sál ve 3. patře

Tu Bi-švat s chazankou Hannah Maxovou.


Pátek 28. února od 18 hodin,

Dlouhá 37, modlitebna ŽLU

Kabalat šabat s Hannah Maxovou

a naší přítelkyní, pamětnicí krásných i tragických

dob Židů v Československu paní Martou Dittrichovou.


 Čtvrtek 5. března od 18 hodin,

Maiselova 18, sál ve 3. patře

předsunutý Purim s chazankou Hannah Maxovou.


 Neděle 15. března, 10-12 hodin,

Škoda Icerink, Přetlucká 3422/23, Praha 10

Purimový karneval na ledě

organizovaný ŽSK Hakoach.


 Čtvrtek 9. dubna od 18 hodin,

Maiselova 18, sál ve 3. patře

Pesach seder s chazankou Hannah Maxovou.


 Neděle 17. května, sraz v 8 hodin

před AutoKlubem ČR v Opletalově ulici 29, Praha 1,

před Hlavním nádraží Praha

Cyklistická Cesta ke svobodě Terezín-Praha,

jubilejní 20. ročník, ve spolupráci s ŽSK Hagibor.


 Čtvrtek 28. května od 18 hodin,

Maiselova 18, sál ve 3. patře

Šavuot s chazankou Hannah Maxovou.


 
Prosíme, zapište si tato data do svých diářů a přijďte na setkání s přáteli, těšíme se na viděnou!

 

 

Rabínský dopis

 

k aktuální situaci

 

 

Milí přátelé,

v posledních dnech byly životy nás všech ochromeny pandemií koronaviru. Každý z nás, mě nevyjímaje, vnímá napětí a nejistotu pramenící ze současné situace, a proto bych Vám rád řekl, že jsem v duchu s Vámi a Vašimi rodinami a podělil se o několik slov.  

 

V první řadě bych Vás rád poprosil, abyste dbali o své zdraví a zdraví svých bližních a dodržovali všechny instrukce hygieniků a epidemiologů. Velká část z těchto hygienických opatření je v židovské tradici dobře známá z různých epidemií v minulosti a jejich dodržování zachránilo mnoho životů v židovských komunitách. Některá z těchto opatření omezující sociální kontakt se jeví jako odporující samotné naší tradici, která je založena na kontaktu s ostatními prostřednictvím komunitního života, ale důvod těchto omezení je jasný – princip pikuach nefeš, neboli záchrana lidského života, která předchází v podstatě každému jinému náboženskému přikázání. Zodpovědné chování každého z nás má moc zachránit lidské životy a zvrátit vývoj událostí na správnou stranu!

 

Jsou zde nicméně ještě další dvě stejně důležitá opatření – životní optimismus a laskavost k ostatním lidem.

 

K prvnímu opatření biblická kniha Mišlej poznamenává: „Jestliže má člověk úzkost v srdci, ať ji vyžene a promění v radost dobrým slovem.“ (Mišlej 12:25). Talmud nabízí zajímavý výklad tohoto verše – pokud jsme přemoženi starostmi, měli bychom je jak s sdílet s ostatními, což nám pomůže snížit naši úzkost, tak se snažit je z naší mysli vytlačit silou. (Joma 75a) Přestože jsme pandemií zneklidněni a omezeni, neztrácejme optimistického ducha, humor a víru v rychlou účinnost výše zmíněných hygienických opatření.

 

Druhé opatření je ztělesněno v jednom verši biblické knihy Vajikra: „Miluj svého bližního jako sebe sama.“ (Vajikra 19:18). Pandemie koronaviru dává celému světu příležitost sjednotit se, dává všem lidem šanci být laskavými k blízkým i vzdáleným, povzbuzuje nás k tomu, abychom byli lepšími lidmi. Zavolejte rodině a přátelům a dejte jim vědět, že na ně myslíte. Využijte dar internetu k tomu, abyste byli v kontaktu s lidmi, zejména s těmi, kteří jsou sami. Dejte jim vědět, co k nim cítíte. V úzkostných časech jako je tento musíme dávat a cítit o to více.

 

V neposlední řadě bych chtěl vyjádřit hlubokou úctu těm, kteří se zákeřným virem bojují v první linii, všem lékařkám a lékařům, zdravotním sestrám a bratrům, lékárnicím a lékárníkům, ošetřovatelkám a ošetřovatelům, sociálním pracovnicím a pracovníkům, vědeckým pracovnicím a pracovníkům, pokladním, policistkám a policistům, vojačkám a vojákům, hasičkám a hasičům, všem, kteří zajišťují chod služeb, a vůbec všem, kteří pomáhají ostatním v těchto těžkých dnech. Vím, že mnozí příjemci této zprávy spadají do těchto kategorií a chci, abyste věděli, jak moc si vážím všeho, co děláte.

 

Pojďme, milí přátelé, nyní spojit své hlasy a pronést starodávná slova, která se v různých obměnách objevují v židovské modlitbě každý všední den:

 

„Uzdrav nás, Věčný, a budeme uzdraveni,

spas nás a budeme spaseni, neboť Ty jsi naše chlouba.

A přivoď úplné uzdravení na všechny naše rány,

neboť Ty jsi Bůh, vládce, věrný a milosrdný lékař.

Požehnaný jsi Ty, Věčný, jenž uzdravuješ nemocné Svého lidu Izraele

a všech dětí člověka.“


Společně překonáme tyto obtížné dny, které nás učiní lepšími lidmi!


Srdečně Váš,
David Maxa
Student Rabbi
Abraham Geiger College 

  

A Rabbinic Letter

 

on the Present Situation

 

 

Dear friends,

During the last days, our lives were paralysed by the coronavirus pandemic. Each of us, including myself, sense pressure and uncertainty originating from the present situation, and therefore, I would like to tell you that I am with you and your families in my thoughts and share with you a few words.

 

First of all, I would like to ask you to take care of your health and the health of your fellow people and keep all instruction of officials, hygienists and epidemiologists. Many of these hygienic measures are very well known to the Jewish tradition from other epidemies in the history and sticking to them saved many lives in Jewish communities. Some of those measures which limit social contact seem to contradict the very foundational principles of our tradition, which is based on the contact with people via community life, but the purpose of those measures is clear – the principle of Pikuach Nefesh, in other words saving a human life, which overrides virtually any other religious rule. Our responsible conduct has the power to save human lives and turn the development to the right direction!

 

However, there are two more equally important measures – life optimism and kindness to other human beings.

 

The Biblical book of Mishlei comments the first measure as follows: “If there is anxiety in man’s mind, let him quash it, and turn it into joy with a good word.” (Mishlei 12:25) Talmud offers an interesting explanation of this verse – if we are overwhelmed with worries, we must share them with others who will help us to lower our anxiety as well as forcefully push them out of our mind. (Yoma 75a) Although we are anxious about the pandemic, let us not lose our optimistic spirit, humour and the trust in the effectiveness of the above-mentioned hygienic measures.

 

The second measure is embodied in a verse from the Biblical book of Vayikra: “Love your fellow human being as yourself.” (Vayikra 19:18) The pandemic of coronavirus gives the whole world the opportunity to stand united, it gives the entire humankind the opportunity to be kind toward both the close ones and the far ones, it encourages us to improve ourselves. Consider giving family and friends a call to let them know you are thinking of them.  Use the gift of the internet to keep in touch with people, especially those on their own.  Send lots of loving messages.  At anxious times like this, we need to give and feel even more than ever.

 

Importantly, I would like to pay tribute to all those who are fighting against the virus in the first line and without whose help we would never be able to overcome this crisis, all physicians, nurses, pharmacists, hospital attendants, social workers, scientists, cashiers, police officers, soldiers, firemen and all those who secure the operation of various services and all those who help the others in these difficult days. I know that many recipients of this message belong to these categories and I want you know how much I appreciate everything you do.

 

Dear friends, let us join our voices and utter the ancients words, which appear in various versions in the Jewish weekday prayer:

 

„Heal us, O Eternal, and we shall be healed,

save us and we shall be saved, for You are our praise.

Bring complete healing to all our wounds, for You are God and King,

the faithful and merciful healer. Blessed are You, O Eternal,

who heals the sick of his people Israel and of all children of Adam.“

 

We will get through these difficult times and will become better people for it!

With love,

David Maxa
Student Rabbi
Abraham Geiger College

 

Ec chajim

pražská progresivní židovská komunita

s podporou Evropské unie progresivního judaismu

vás zve na

 

ON-LINE

 

KABALAT ŠABAT


27. března 2020 od 17:30

s rabínským studentem Davidem Maxou

(Abraham Geiger College)

a

 

HAVDALU


dne 28. března 2020 od 20 hod.

s rabínem Brucem Aftem (Congregation Adat Reyim)

a rabínským studentem Davidem Maxou

(Abraham Geiger College)

 


 

 
Milí přátelé, doufám, že jste zdraví vy i vaši blízcí. Společně procházíme složitým obdobím, ve kterém musíme čelit velikému množství nejistoty. O to důležitější je pro nás všechny spojení s komunitou přátel. Myslím na vás a doufám, že vás potěší, že po velkém úspěchu obou setkání v naší virtuální synagoze jsme se rozhodli je zopakovat. V pátek večer proto budeme mít opět možnost společně zapálit světlo šabatu, zazpívat šabatové modlitby, poslechnout si výklad Tóry a přinést mír šabatu do našich domovů. Je mi velkou ctí, že rabín Bruce Aft z USA přijal pozvání s námi strávit havdalu a připravil si pro nás inspirativní šiur.  Přeji vám všem pevné zdraví a těším se na vás! 

Váš David Maxa

 

Co k účasti potřebuji?
Odhodlání, připojení k internetu, osobní počítač nebo notebook a nainstalovaný program Zoom. Na kabalat šabat si můžete připravit dva svícny se svíčkami, kidušový pohár s vínem či hroznovou šťávou, sůl, dvě chaly a něco dobrého k šabatové večeři. Na havdalu si můžete připravit havdalovou svíčku, havdalový pohár s vínem nebo hroznovou šťávou a havdalovou kořenku.
 
Jak si nainstaluji program Zoom a připojím ke konferenčnímu hovoru?
Několik minut před zahájením bohoslužby jednoduše kliknete na jeden z následujících odkazů: pro kabalat šabat: zde pro havdalu: zde Prostřednictvím těchto odkazů si nainstalujete aplikaci Zoom a připojíte se ke konferenčnímu hovoru. Prosím, připojte se a společně učiníme tento šabat nezapomenutelným! Tým Ec chajim Praha

 


Ec chajim

The Progressive Jewish Community of Prague

with the support of the European Union for Progressive Judaism

invites you for

 

ONLINE

 

KABBALAT SHABBAT

 


on 27 March 2020 at 5:30 pm CET

with Student Rabbi David Maxa

(Abraham Geiger College)

and

 

HAVDALAH


on 28 March 2020 at 8:00 pm CET


with Rabbi Bruce Aft (Congregation Adat Reyim)

and Student Rabbi David Maxa (Abraham Geiger College)
 

 
Dear friends, I hope that you and your beloved ones are healthy and doing well. We are going through difficult times as we must face a lot of uncertainty. This makes it even more important to be in touch with the community of friends. I am thinking of you all and hope that this invitation will cheer you up. After a great success of the services at our virtual synagogue, we decided to repeat them. On Friday evening, we will have the opportunity to light Shabbat candles, sing Shabbat prayers, listen to the Dvar Torah and bring the peace of Shabbat to our homes. It is a great honour for us that Rabbi Bruce Aft from the USA will join us for Havdalah and share with us an inspiring shiur. I wish you good health and look forward to seeing you!
Yours David Maxa

 

What do I have to do to participate?
Determination, internet connection, a computer or a notebook and the program Zoom. For Kabbalat Shabbat you can prepare: two candles, a Kiddush cup, with wine or grape juice, salt, two challot and something delicious for Shabbat dinner. For Havdalah you can prepare: a Havdalah candle, a Havdalah cup and a Havdalah spice box. 

 

How do I install the program Zoom?  
A few minutes before the start of the transmission, simply click on one of the following links:  for Kabbalat Shabbat: here for Havdalah: here Through these links you will install the application Zoom and connect to the conference call. Please join us and together we will make this Shabbat unforgettable! We look forward to seeing you. Team Ec chajim Praha

 

 

Obnovený Židovský sportovní klub ŽSK HAGIBOR

a ŽLU v ČR s finanční podporou

Nadačního fondu obětem holocaustu NFOH

společně připravily a uspořádají

v neděli 17. května 2020

jubilejní 20. ročník tradiční, vzpomínkové

a sportovní akce, cyklistické

 

 

"CESTY KE SVOBODĚ"

 

 

Terezín - Praha

 

 

Samozřejmě jsou srdečně vítáni účastníci z jiných sportovních klubů SK HAKOACH, MAKABI BRNO, atd. a všichni další přátelé. Tohoto jubilejního ročníku se hodlají zúčastnit i sportovci z Velké Británie.

 

Přihlášky a dotazy pište do pátku 15. 5. 2020 do 18 hodin na e-maily: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo SMS na mobil: +420739776660 Hlásit předem se nemusíte, stačí, když přijdete včas na místo srazu! Přejeme všem účastníkům hezké počasí, dostatek odvahy, sil, štěstí a dobré nálady. Těšíme se na shledanou na místech srazu, na trase a v občerstvovacích stanicích!

 

(fotografie z minulého ročníku 2019, účastníci u památníku na břehu řeky Ohře)

 

Po zkušenostech z dřívějších ročníků Vám neposíláme podrobný itinerář cesty, který se ukázal jen jako zajímavé čtení před startem, neboť nečekané uzavírky silnic, cest i restaurací nás v realitě zavedly na trasy dosti odlišné...


Proto uvádíme jen základní údaje o cestě:

 

neděle 17. 5. 2020

 

8:00 - sraz před Hlavním nádražím Praha (nikoliv Praha Střed!) u budovy Autoklubu ČR, Opletalova 29, Praha 1

8:20 - naše kola naložíme do doprovodného mikrobusu VW Crafter

8:30 - zakoupíme společnou jízdenku na rychlík R 692 Labe, který nás doveze přímo do Bohušovic nad Ohří

8:47 - odjezd rychlíku R 692 z Prahy Hlavního nádraží

9:50 - výstup z rychlíku R 692 na nádraží v Bohušovicích nad Ohří, vyložení jízdních kol z mikrobusu, přejezd na kolech do Terezína (cca 5 km)

10:30 - pietní setkání u památníku obětí na břehu řeky Ohře, vzpomínka na tisíce zde vězněných Židů, modlitby El Male Rachamim a Kadiš přednese kantorka ŽLU Hannah Maxová

11:00 - start cesty na kolech z Terezína zpět do Prahy, po přibližné trase: Terezín-Malá Pevnost, České Kopisty, Počáply, Nučničky, Libotenice, Hrobce, Židovice, Roudnice nad Labem, Na Křížku (U grobiána), Straškov, Nová Ves, Nové Ouholice, Staré Ouholice, Miřejovice, Lobeček, Kralupy nad Vltavou, Chvatěruby, Dolánky, Libčice (přívoz), Větrušice,  Řež, Husinec, Klecánky (přívoz), Roztoky, Suchdol, Trója, Stromovka (celkem cca 75 km)

19:30 - předpokládaný příjezd do Prahy

 

Na trase uděláme 1-2 zastávky ve vhodných restauracích či bufetech na oběd a občerstvení. K výpravě se můžete připojit kdekoliv na její trase v Praze, Bohušovicích, Terezíně atd. Vítáme i účast silničních cyklistů, kteří si mohou zvolit rychlejší trasu! Nezapomeňte si vzít zkontrolované jízdní kolo, mobil, láhev s vodou, pláštěnku, pumpičku, soupravu k opravě duší a statečné srdce...

 

Výbor ŽSK HAGIBOR

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.zskhagibor.cz

www.twitter.com: @ZSKHagibor

Představenstvo ŽLU v ČR

 

Ec chajim

pražská progresivní židovská komunita

s podporou Evropské unie progresivního judaismu

vám děkuje

za vaši velkou podporu našeho

 

ON-LINE KABALAT ŠABAT

 


Byli jsme propojeni s více něž 50 domácnostmi z České republiky a celého světa. Tímto a dalšími způsoby tu plánujeme být pro vás až do konce koronavirové krize. Poselství našeho prvního on-line přivítání šabatu je jednoznačné: "Potřebujeme jeden druhého více než kdy předtím a společně to zvládneme!"

 

Proto jsme vás srdečně pozvali i ke společnému ukončení šabatu HAVDALOU 21. března 2020 od 20:00 středoevropského času s rabínským studentem Davidem Maxou (Abraham Geiger College).

 

 

Milí přátelé,

 

PURIMOVÝ KARNEVAL

 

NA LEDĚ

 

plánovaný v neděli 15. 3. 2020

na ledové ploše B stadionu  

Škoda Icerink Přetlucká 3422/23, Praha 10

se ruší podle rozhodnutí Vlády ČR

o opatřeních proti šíření koronaviru.

Věříme, že po zvládnutí situace

se tato akce uskuteční v náhradním termínu.

SK Hakoach

 

Ec chajim

pražská progresivní židovská komunita

s podporou Evropské unie progresivního judaismu

nás pozvala na

 

PURIMOVOU OSLAVU

 

dne 10. března 2020 od 17:30

s rabínským studentem Davidem Maxou

(Abraham Geiger College)

Součástí programu byla četba Megilat Ester v českém jazyce s komentářem v češtině a angličtině, výroba vlastních masek a tradiční purimové občerstvení. Speciální program pro děti byl zajištěn. Velmi děkujeme Židovské obci Praha za umožnění konaní akce v jejích prostorách.

 

 

Fotografie: zde
 

 

 

Vážení a milí přátelé,

ŽLU v ČR vás srdečně pozvala

k předsunuté oslavě svátku 

 

 

P U R I M

 

 

ve čtvrtek 5. března 2020 od 18 hodin

ve 3. patře Maiselovy 18, Praha 1.

 


Svátek PURIM letos připadá na 10. 3., kdy svou oslavu chystá partnerská komunita Ec Chajim. Abychom našim členům a příznivcům umožnili zúčastnit se také oslavy s Ec Chajim, předsunuli jsme purimové setkání ŽLU na 5. 3. Oslavou svátku PURIM v ŽLU dne 5. 3. nás provedla chazanka ŽLU Hannah Maxová. Přečetli jsme si zkrácené a upravené kapitoly z knihy Megilat Ester. Chazanka poté přednesla svou purimovou drašu s názvem „Esteřina kočka“.

 
Pěvecký sbor ŽLU Rimon vedený Danou Krausovou přednesl několik písní s purimovými náměty. Před každou písní podala Marta Študentová svůj komentář k jejímu vzniku, historii a případným dalším zajímavostem. Malování masek bylo určeno především dětem. Tento rok dáváme přednost motivům zvířátek. Masky, barvy, štětce, lepidlo i třpytky budou připraveny. Hotové masky si mohli jejich autoři odnést domů. Následně bylo podáváno purimové občerstvení s hamantašen a košer vínem.

 

PURIM (hebrejsky פּוּרִים = losy) je nejveselejší židovský svátek připomínající vysvobození perských Židů z intrik zlého vezíra Hamana, který je chtěl 13. adaru 3405 (tj. roku 355 př. o. l.) bezpodmínečně a absolutně vyhubit, jak je to zaznamenáno v knize Ester. Název svátku připomíná Hamanovo metání losů, kterými chtěl určit nejvhodnější den pro svůj zamýšlený plán. Mezi sváteční zvyky patří veřejné předčítání knihy Ester, vzájemné se obdarovávání dárky, dary pro potřebné či příspěvky na charitu, uspořádání slavnostní hostiny, popíjení alkoholických nápojů a pořádání purimových karnevalů v maskách a kostýmech.

 

Fotografie: zde

 

 

Vážení a milí přátelé,

ŽLU uspořádala

v pátek 28. února 2020 od 18 hodin

v modlitebně ŽLU ve Dlouhé 37, Praha 1

 

 

KABALAT ŠABAT

 

s naší vzácnou přítelkyní,

pamětnicí krásných i tragických dob

Židů v Československu,

paní Martou Dittrichovou.

 

 

Bohoslužbu vedla chazanka ŽLU Hannah Maxová.

Fotografie: zde

 

 

Vážení a milí přátelé,

na 15. den měsíce švat v židovském roce 5780,

v občanském kalendáři to letos bylo 10. února 2020,

připadl svátek

 

 

Tu bi-švat

 

 


Tu bi-švat je malý, ale významný a krásný svátek, který neoslavuje žádnou dějinnou událost, je to Nový rok stromů, oslava přírody, oslava věčné symbiózy lidí a stromů. V Izraeli začínají kvést mandlovníky a pomalu začíná jaro. Je zvykem sázet nové stromy. Každý strom má své kořeny, kmen, větve, listy a plody. Tyto části stromu odpovídají i našim osobním vlastnostem. I my máme své kořeny, z nichž čerpáme sílu, i my můžeme růst jako strom do výšky nebo do šířky. Můžeme vyrůstat o samotě nebo uprostřed lesa. Našimi plody jsou naše děti. Na tento svátek je stanoveno jenom málo příkazů a žádné zákazy. Při oslavě svátku se pořádá slavnostní večeře, seder, při níž se jí 15 druhů ovoce, a pijí se dva druhy vína - bílé a červené.
 

 
Srdečně jsme vás pozvali na oslavu Svátku stromů,

kterou ŽLU v ČR pořádalo v den svátku,

v pondělí 10. února 2020 od 18 hod.

v jídelně v přízemí Maiselovy 18, Praha 1.

 


Sederem Tu bi-švat nás provázela chazanka ŽLU Hannah Maxová. Naším hostem byl rabín Bruce D. Aft z kongregace Adat Reyim z Washingtonu D.C. Během oslavy vystoupil pěvecký sbor ŽLU Rimon vedený Danou Krausovou. Na Tu bi-švat dostaly děti omalovánky s rostlinami a plody čtyř ročních období. Na závěr tohoto setkání ŽLU byla připravena malá večeře, chlebíčky s krůtí šunkou nebo s rybím salátem a štrůdl. 

 

 

MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTKY

 

OBĚTÍ HOLOCAUSTU

 

 

Před 75 lety dne 27. ledna 1945

byl osvobozen koncentrační tábor Osvětim.

 

Vzpomeňme ve svých modlitbách na oběti holocaustu

ze svých rodin, blízkých přátel i vzdálených souvěrců.

 

Hrůzy holocaustu nesmí mezi lidmi

upadnout do zapomnění.

 

 

Milí přátelé,

rádi jsme vás pozvali na

 

SETKÁNÍ ČLENŮ A PŘÍZNIVCŮ

 

ŽIDOVSKÉHO SPORTOVNÍHO KLUBU

 

ŽSK HAGIBOR

 

ve středu 22. ledna 2020

v Hospůdce U Pošty – Doma,

Nad Primaskou 28, Praha 10 – Strašnice.

 

 

V této tradiční hospůdce, založené v roce 1931, jsme si v rezervovaném salonku u dobrého piva a jídla, na vzdáleném pozadí živé country kapely, popovídali o dalších plánech a akcích jednotlivých oddílů klubu. Těšíme se s Vámi na příštích akcích na shledanou! Výbor ŽSK HAGIBOR

 

 

Volejbalový tým ŽSK HAGIBOR

ve složení 

Karel Hereš, David Šimáček, Martin Bartoš,

František Fendrych, Juraj Pick,

Jana Řežábková a Jitka Štecová

nás důstojně reprezentoval na 11. ročníku

 

Memoriálu J. Fröhlicha ve volejbale

 

v sobotu 18. 1. 2020 v Sokole Karlín.

 

V konečném pořadí se volejbalový tým ŽSK Hagibor dělil o 5. - 8. místo. Postoupil z druhé úvodní skupiny až do společného osmifinále, kde s vítězným družstvem první skupiny čestně prohrál 10:20, 15:20, dobrý výsledek! Děkujeme a přejeme další úspěšné akce! Výbor ŽSK HAGIBOR

 

(zleva doprava stojící: Karel Hereš, David Šimáček, Martin Bartoš, František Fendrych, Juraj Pick)

(sedící: Jana Řežábková, Jitka Štecová) 

 

 

 

 

 


 

Jak se stát členem

Chtěli byste se stát aktivním členem naší organizace? Přečtěte si, za jakých podmínek.


Jak nás podpořit

Nechcete být členem, ale líbí se vám,

co děláme. Můžete nás podpořit darem, DMSkou, PayPalem či jiným způsobem.


Judaismus

Chcete poznat, co judaismus obnáší, ale nevíte, jak do toho? Pomůžeme vám.


Akce

Jsou různorodé, od kulturních či sportovních až

po demonstrace apod.

 


 

Informační blog spolku MAGEN

 

http://zidovskelisty.info/ 

 


 

EVA ERBENOVÁ:

27. LEDEN - DEN PAMÁTKY

OBĚTÍ HOLOCAUSTU

 

 

Rozhovor se spisovatelkou Evou Erbenovou,

který byl 27. ledna 2018 vysílán

na Českém rozhlase Dvojka: zde

 


 

Milí přátelé, s radostí Vám oznamujeme,

že pěvecký sbor ŽLU Rimon má

novou sbormistryni

 

DANU KRAUSOVOU

 

Pravidelné zkoušky budou v každých 14 dní,

a to vždy v pátek od 16 hodin ve Dlouhé 37.

Vítáme nové členy pěveckého sboru Rimon!

Kdo se na zpěv necítí, může podporovat

rytmickými nástroji. Nové zájemce prosíme,

aby se ohlásili na e-mail info@zlu.cz

nebo přes SMS na mobil +420603202757

 


 

KABALAT ŠABAT

VE VYSOKÉ SYNAGOZE

KAŽDÝ PÁTEK OD 18 HODIN

 

 

Po dohodě s vedením ŽOP a se souhlasem
vrchního pražského rabína Davida Petera
se všichni zájemci z komunit ŽLU a Bnej Israel
mohou pravidelně scházet

k šabatovým bohoslužbám
v důstojných prostorách Vysoké synagogy, 
která byla vystavěna společně

s Židovskou radnicí v roce 1577.

 

Vchází se do ní z 1. patra Maiselovy 18, Praha 1,
přes ochranku a recepci na vstupu

do budovy Židovské obce v Praze.
Mějte proto připravené osobní doklady.

V případě jakýchkoliv komplikací
volejte na mobilní číslo ŽLU +420739776660.
K přivítání Šabatu (Kabalat Šabat)

se členové komunit ŽLU a BI
mohou scházet každý pátek večer

od 18 hodin ve Vysoké synagoze.

 

E-mailem dostanete zprávu o případném

konání ranní sobotní bohoslužby

(Šacharit) a ukončení Šabatu (Havdala).
Jakékoliv změny v místě a času konání

bohoslužeb o Šabatech či
židovských svátcích ve Vysoké synagoze

Vám předem včas oznámíme.

 


 

Vážení členové Židovské liberální unie v ČR,
obracíme se na Vás s urgentní prosbou o

 

ZASLÁNÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ

ZA ROK 2017

 

Potřebujeme nutně Vaši finanční podporu,

abychom mohli ještě před koncem roku 2017

uhradit náklady za pronájem a služby

kanceláře, modlitebny a učebny ve Dlouhé 37.

Své příspěvky, prosíme, zašlete převodem

na běžný účet ŽLU: 5957004/2700,

UniCredit Bank ČR (ze zahraničí IBAN:

CZ7827000000000005957004).

 

Roční členský příspěvek ŽLU činí 500 Kč pro
výdělečně činné nebo 200 Kč pro studenty

či důchodce. Do zprávy pro příjemce

uveďte své příjmení.

 
Vás ostatní, vážené přátele ŽLU, účastníky

kurzů hebrejštiny, návštěvníky oslav svátků

a jiných akcí ŽLU, prosíme, abyste zvážili

podle své situace, zda byste mohli,
méně nebo více finančně podpořit ŽLU v ČR
a zaslat určitý obnos na na běžný účet ŽLU:

5957004/2700 podobně, jak je to uvedeno

výše pro členy ŽLU.
 
Velice Vám děkujeme za pochopení,

pomoc a podporu činnosti

Židovské liberální unie v ČR.

 


 

EVA ERBENOVÁ

 

Rozhovor se spisovatelkou

ze dne 19. září 2016: zde

 

Setkání Evy Erbenové s předsedou ŽO v Děčíně

Vladimírem Poskočilem 6. 11. 2006

 


 

BENJAMIN KURAS:

VYČERPANÁ EVROPA

 

 

Rozhovor s česko-anglickým spisovatelem

a dramatikem na ČT24 - 25. 8. 2015: zde

Text rozhovoru - 8. 6. 2015: zde

Nejnovější rozhovor DV TV - 19. 11. 2015: zde

 


 

BENJAMIN KURAS:

MÁME SE BÁT ISLÁMU?

 

Projev česko-britského spisovatele,

dramatika, novináře a kantora ŽLU v ČR

ze semináře v Poslanecké sněmovně ČR

dne 18. 5. 2016

Ke stáhnutí: zde heslo/password Ben1 

Text projevu: zde
 


 

BENJAMIN KURAS:

TSUNAMI PRAVICOVÉHO

EXTRÉMISMU

 

Komenář česko-britského spisovatele,

dramatika, novináře a kantora ŽLU v ČR

ze dne 20. 2. 2017

Odkaz: zde

 


 

PROF. DAN SCHUEFTAN

 

 

Článek izraelského akademika,

bezpečnostního experta

a politického poradce

ze dne 10. září 2015 v Reflexu: zde

Celý článek: zde (heslo: Dan1)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽIDOVSKÁ LIBERÁLNÍ UNIE, DLOUHÁ 37, PRAHA 1, 110 00
ŽLU je členem World Union for Progressive Judaism.
STANOVY ŽLU | PŘIHLÁŠKA | SLOŽENÍ PŘEDSEDAJÍCÍHO ORGÁNU | MAPA INFO@ZLU.CZ